Sớm đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 đi vào cuộc sống

Quỳnh Trang - Mạnh Hùng 13:43, 05/12/2023

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính Trị, Ban Bí thư, sáng 5-12, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì Hội nghị thảo luận, xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, điều hành phần thảo luận.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn điều hành phần thảo luận, đóng góp ý kiến.

Để chuẩn bị cho Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 42 về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới"; Nghị quyết số 43 về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc"; Nghị quyết số 44 về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và Nghị quyết số 45 về "Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.
 
Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến về bố cục, dung lượng văn bản; các mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp được dự thảo Chương trình hành động nêu ra; đề xuất một số nội dung, quy trình phối hợp phát sinh theo từng lĩnh vực cụ thể. Các ý kiến đóng góp của đại biểu dựa trên tinh thần bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng, đảm bảo Chương trình hành động phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải biểu dương sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị để tiếp tục hoàn thiện dự thảo, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, kịp thời ban hành Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết nêu trên trong tháng 12-2023.

Đây là cơ sở quan trọng để các cấp ủy Đảng trong tỉnh cụ thể hóa, xây dựng các chương trình hành động của cấp mình theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó sớm đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII đi vào cuộc sống và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp...