Khi cán bộ Mặt trận gần dân, sát việc

Quỳnh Trang 09:05, 09/03/2023

Phát huy vai trò, trách nhiệm được giao, thời gian qua đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Đồng Hỷ luôn sâu sát với cơ sở, trách nhiệm với công tác tuyên truyền; tập hợp, đoàn kết nhân dân. Sự đóng góp tích cực của những cán bộ làm công tác Mặt trận đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Thành viên Ban Công tác Mặt trận xóm Tiền Phong (xã Khe Mo, Đồng Hỷ) vận động người dân chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thành viên Ban Công tác Mặt trận xóm Tiền Phong (xã Khe Mo, Đồng Hỷ) vận động người dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

Năm 2022, xã Khe Mo xây dựng được 2 mô hình điểm về “đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông” và “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy” tại xóm Tiền Phong.

Để xây dựng và duy trì hoạt động của 2 mô hình này, cán bộ làm công tác Mặt trận của xã Khe Mo và các thành viên Ban Công tác Mặt trận xóm Tiền Phong được coi là hạt nhân quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, xây dựng mô hình.

Ông Nguyễn Văn Tình, Trưởng Ban Công tác Mặt trận xóm Tiền Phong, cho biết: Ban Công tác Mặt trận xóm có 8 thành viên, mọi người luôn làm việc theo phương châm “nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin”. Trong mỗi công việc của xóm, bản thân mỗi thành viên của Ban luôn là những người gương mẫu đi đầu, sâu sát đến từng gia đình, nắm bắt ý kiến, tâm tư của người dân để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con.

Theo chia sẻ của nhiều cán bộ MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, để làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình thì họ phải gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, sâu sát đến từng xóm để nắm bắt tốt tình hình dư luận.

Công tác phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền và các tổ chức thành viên cũng được thực hiện sát với tình hình thực tế nên đã phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, từ đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Nổi bật như trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủy ban MTTQ các cấp huyện Đồng Hỷ đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung của Cuộc vận động, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Đồng Hỷ chung sức xây dựng nông thôn mới”; tổ chức nhiều hoạt động ở khu dân cư nhằm tập hợp, thu hút nhân dân tham gia đóng góp tiền, công sức xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, giữ vệ sinh môi trường.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đồng Hỷ, cho biết: Việc xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở là yếu tố quan trọng. Do đó, Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo ủy ban MTTQ các xã, thị trấn thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, đánh giá; chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa giỏi chuyên môn vừa sát cơ sở. Đến nay, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ngày càng được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, có uy tín và năng lực.

Từ hạt nhân nòng cốt là cán bộ Mặt trận, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc của huyện Đồng Hỷ được đẩy mạnh. Từ năm 2022 đến nay, ủy ban MTTQ các cấp huyện phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân hiến được trên 13.000m2 đất, hơn 18.000 ngày công cùng tiền và nhiều tài sản khác để xây dựng nông thôn mới; xây dựng và duy trì hiệu quả gần 60 mô hình: Bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự; phòng chống tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...