Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc

Hạ Liên 19:16, 25/11/2022
 

Chiều 25-11, Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV (ảnh). Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Có 8 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết Ban Dân tộc chủ trì thẩm tra và 11 nội dung Ban phối hợp thẩm tra. Trong đó, nội dung được nhiều đại biểu quan tâm hơn cả đó là về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2022 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 (đối với lĩnh vực Dân tộc). Các biểu đều nhất trí cho rằng, công tác dân tộc và việc thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Do đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng cao.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác dân tộc vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn thấp; đời sống của một bộ phận đồng bào còn khó khăn; nhu cầu đầu tư đường giao thông phục vụ sản xuất, kết nối liên vùng, liên thôn và duy tu sửa chữa cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn còn rất lớn, nguồn vốn chưa đáp ứng được yêu cầu…

Do đó, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên các lĩnh vực; cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình, dự án khác, huy động các nguồn lực khác để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn các chương trình, chính sách; quan tâm ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là các xã vùng đặc biệt khó khăn…

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị làm rõ nhiều vấn đề khác có liên quan đến các tờ trình báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết còn lại.

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành chức năng đã làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm. Tuy nhiên, vẫn còn có những nội dung cần cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xem lại để đề xuất cho phù hợp với thực tế của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Mai Thị Thúy Nga đề nghị Ban Dân tộc tiếp thu tối đa các ý kiến của các đại biểu và ý kiến phối hợp thẩm tra của các ban HĐND tỉnh để hoàn thiện báo cáo thẩm tra; khẳng định quan điểm của Ban về tính hợp hiến, hợp pháp và tính phù hợp, tính khả thi của từng dự thảo nghị quyết; khẳng định đủ điều kiện trình hay không. Đối với các nghị quyết cụ thể còn nhiều ý kiến khác nhau, Ban cần tổng hợp đầy đủ để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh…