Ban hành 116 quyết định cưỡng chế hóa đơn

Hạ Liên 08:21, 10/01/2023

Năm 2022, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trên địa bàn tiếp tục được Cục Thuế tỉnh quan tâm thực hiện.

Công chức Cục Thuế tỉnh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp. Ảnh H.C
Công chức Cục Thuế tỉnh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp. Ảnh H.C

Theo đó, trong năm, cơ quan Thuế đã rà soát, phân tích, xác định rõ nguyên nhân đối với từng khoản nợ và áp dụng các biện pháp phù hợp với từng đối tượng nợ.

Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, Cục Thuế tỉnh đã thu hồi được 326 tỷ tiền thuế nợ từ năm 2021 chuyển sang; ban hành 1.050 quyết định cưỡng chế tài khoản, với số tiền cưỡng chế 665 tỷ đồng; ban hành 116 quyết định cưỡng chế hóa đơn, với số tiền cưỡng chế 411 tỷ đồng; thực hiện công khai trên phương tiện thông tin đại chúng đối với 148 lượt người nộp thuế, với tổng số tiền thuế nợ công khai là 664 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh cũng đã thực hiện khoanh nợ theo Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 đối với 806 người nộp thuế, số tiền khoanh nợ là 48,2 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ thuế trên tổng thu ngân sách năm 2022 ước tính khoảng 8%, đảm bảo chỉ tiêu tiền thuế nợ Tổng cục Thuế giao.

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết số 406/NQ-UBNTQH15, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chịu tác động bởi dịch COVID-19, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện miễn tiền chậm nộp theo đề nghị của 33 người nộp thuế, với số tiền trên 12 tỷ đồng…

Việc làm tốt công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đã góp phần giúp Cục Thuế tỉnh hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách được giao (15.911/15.660 tỷ đồng, bằng 101,6% dự toán năm tỉnh giao).