Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả

Chí Cường 10:02, 27/07/2023

Từ khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - TB&XH) từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường lao động (TTLĐ) linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập theo tinh thần Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/1/2023 của Chính phủ.

6 tháng đầu năm có hơn 3.000 người lao động được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh giới thiệu việc làm.
6 tháng đầu năm có hơn 3.000 người lao động được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh giới thiệu việc làm.

Mục tiêu của Nghị quyết là: TTLĐ phát triển linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, các yếu tố của TTLĐ được phát triển đồng bộ và hiện đại; chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả tổ chức, vận hành TTLĐ được nâng cao.

TTLĐ đóng vai trò chủ động trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, đảm bảo kết nối TTLĐ trong nước với TTLĐ của các nước trong khu vực và trên thế giới

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh không ngừng đổi mới hoạt động, tích cực đầu tư công nghệ, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kết nối cung - cầu lao động.

Hằng năm, Trung tâm thành lập tổ công tác về các huyện và thành phố để khảo sát nguồn nhân lực. Qua đó nắm bắt chính xác về trình độ, năng lực tay nghề, nhu cầu việc làm, nơi làm việc của người lao động (NLĐ).

Kết quả khảo sát 6 tháng đầu năm nay, có hơn 4.000 NLĐ, học sinh, sinh viên có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Cùng với đó, Trung tâm phối hợp với các doanh nghiệp (DN), cơ sở giáo dục - đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh nắm bắt chỉ tiêu cần tuyển dụng, vị trí việc làm trống, các chế độ, chính sách đãi ngộ của DN trả cho NLĐ.

Hiện, Trung tâm đã trực tiếp thu thập thông tin nhu cầu tuyển dụng của 350 DN với nhu cầu tuyển dụng hơn 20 vị trí việc làm, với hơn 20.000 chỉ tiêu tuyển dụng.

Hệ thống dữ liệu thông tin TTLĐ tiếp tục được Trung tâm bổ sung, hoàn thiện. Các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động qua hình thức trực tuyến được tăng cường, tạo cơ hội cho các bên tham gia TTLĐ không mất nhiều thời gian đi lại và các chi phí không cần thiết.

Trung tâm đã công khai, minh bạch việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp; áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giúp NLĐ, DN thụ hưởng chính sách thuận lợi nhất.

Từ vận hành TTLĐ linh hoạt, hiện đại, đồng bộ, các giao dịch giữa NLĐ và DN được Trung tâm kết nối thành công, bảo đảm an toàn về bảo mật thông tin cho các bên, đáp ứng kịp thời cung - cầu trong TTLĐ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.