Đảng uỷ Quân khu 1: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư

Phong Sương (Quân khu 1) 12:27, 05/04/2023

Sáng 5-4, Đảng uỷ Quân khu 1 tổ chức Hội nghị (mở rộng), sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23- CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Trung tướng Dương Đình Thông (ảnh), Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu, chủ trì Hội nghị.

 

5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lực lượng vũ trang Quân khu đã tổ chức quán triệt, triển khai và ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW chặt chẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về năng lực tư duy lý luận, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Từ năm 2019 đến nay, Quân khu đã mở 28 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng cho hơn 2.000 đối tượng; bộ chỉ huy quân sự các tỉnh trên địa bàn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4 cho 83.771 học viên. Cấp uỷ các cấp đã triển khai nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”, thực hiện giải pháp “3 đề cao, 5 chống” vào hoạt động thực tiễn xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.         

Thời gian tới, Đảng uỷ Quân khu xác định tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác nghiên cứu lý luận, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.