Đồng Hỷ: Xây dựng phương án sáp nhập các đơn vị hành chính theo Kết luận số 48

Minh Phương 17:36, 03/04/2023

Thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030, huyện Đồng Hỷ đã tiến hành rà soát tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số đối với 15 xã, thị trấn.

Thị trấn Trại Cau không đủ 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. (Ảnh T.L)
Thị trấn Trại Cau không đủ 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. (Ảnh T.L)

Theo quy định, đối với thị trấn, diện tích tự nhiên đạt 14km2, quy mô dân số 8.000 người, huyện Đồng Hỷ có 2 đơn vị (thị trấn Trại Cau và thị trấn Sông Cầu) không đạt 2 tiêu chuẩn; 1 đơn vị (thị trấn Hóa Thượng) không đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên.

Đối với các xã, quy định diện tích tự nhiên đạt 50km2, quy mô dân số 5.000 người, huyện Đồng Hỷ có 3 đơn vị không đạt 2 tiêu chuẩn; 6 đơn vị đạt 1 tiêu chuẩn về quy mô dân số.

Sau khi rà soát, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định, huyện Đồng Hỷ đã xây dựng phương án sáp nhập các đơn vị hành chính theo lộ trình và tính chất đặc thù vùng miền để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt… 

Theo phương án sáp nhập, đến năm 2025, huyện Đồng Hỷ còn 14 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 3 thị trấn và 11 xã; giai đoạn đến năm 2030 còn 13 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 3 thị trấn và 10 xã.