Đại Từ đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Hải Hằng 08:17, 08/06/2023

Cán bộ, công chức cấp xã là những người trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của họ quyết định hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. Vì vậy, huyện Đại Từ luôn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ cấp xã, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đội ngũ cán bộ, công chức của thị trấn Hùng Sơn đều đạt chuẩn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.
Đội ngũ cán bộ, công chức của thị trấn Hùng Sơn đều đạt chuẩn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đại Từ, cho biết: Thời đại 4.0 đòi hỏi đội ngũ cán bộ ngày càng hoàn thiện, không những phải giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ quản lý nhà nước, mà còn cần có kiến thức về tin học, ngoại ngữ, biết áp dụng công nghệ thông tin vào công việc. Vì vậy, Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy các xã, thị trấn làm tốt việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ ở địa phương.

Trước hết là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp ủy các cấp về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các chi bộ đảng trực thuộc, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong việc phát hiện, giới thiệu, giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn đáp ứng yêu cầu của công tác cán bộ trước mắt và lâu dài.

Bên cạnh đó, cấp ủy cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, hoàn thiện quy chế làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong đó, có các nội dung quy định trách nhiệm, thẩm quyền về xây dựng đội ngũ, bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo sát với thực tiễn và yêu cầu công tác quản lý cán bộ.

Căn cứ vào chỉ tiêu về biên chế được giao hàng năm, huyện thực hiện nghiêm việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định, đảm bảo, theo vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Cùng với đó, các xã, thị trấn thường xuyên thực hiện rà soát đội ngũ cán bộ, công chức về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị để xây dựng kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Từ đó chọn, cử cán bộ, công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng cả về chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ, tin học, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng theo tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực, vị trí việc làm… Đồng thời đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để chuẩn hóa đội ngũ.

Kết quả từ năm 2021 đến nay, huyện đã đã tổ chức 142 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho trên 9.500 học viên là cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ. Bên cạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nâng cao trình độ lý luận, huyện phối hợp với các ngành tổ chức các lớp tập huấn “cầm tay, chỉ việc”.

Ngoài ra, huyện thường xuyên thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức theo thẩm quyền.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời xử lý nghiêm minh và kiên quyết các trường hợp cán bộ, công chức vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống, kỷ luật công tác, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Huyện Đại Từ có 29 đơn vị hành chính, gồm 27 xã và 2 thị trấn, với trên 500 cán bộ, công chức cấp xã. Những năm gần đây, đội ngũ cán bộ này đã từng bước được chuẩn hóa, nâng cao chất lượng.

Hiện nay, 100% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; 100% cấp uỷ viên cơ sở có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác xây dựng Đảng, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật.

MTTQ và các đoàn thể ở xã, thị trấn có 144/144 cấp trưởng và 88/138 cấp phó có trình độ trung cấp lý luận chính trị. MTTQ, đoàn thể các xã, thị trấn có 132/144 cấp trưởng có trình độ chuyên môn đại học, 96/138 cấp phó có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Công chức cấp xã, thị trấn có 209/255 người có trình độ chuyên môn đại học, 163/255 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Có thể thấy, đội ngũ cán bộ cấp xã của huyện Đại Từ đã có nhiều đổi mới, ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Qua đánh giá chất lượng cán bộ hằng năm, có 90% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.