Chuẩn hóa trình độ cán bộ các cấp

Văn Hiến 08:59, 14/11/2023

Trong những năm qua, việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Đây là giải pháp quyết định trong quá trình xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, phục vụ nhân dân tốt hơn và theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ cấp cơ sở đã, đang được các cơ quan, địa phương trong tỉnh quan tâm.
Việc nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ cấp cơ sở đã và đang được các cơ quan, địa phương trong tỉnh quan tâm.

Xác định tầm quan trọng của việc chuẩn hóa trình độ cán bộ các cấp, UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, kế hoạch. Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp nhằm nâng cao trình độ về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cụ thể, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm cho các đơn vị của tỉnh để làm cơ sở tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ theo đúng quy định, thẩm quyền.

Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh tuân thủ đúng quy trình, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ở từng vị trí công tác. Việc tuyển dụng cán bộ được UBND tỉnh phân cấp theo thẩm quyền nên các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chủ động tuyển dụng cán bộ đáp ứng được yêu cầu công việc.

Cùng với đó là hằng năm UBND tỉnh đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về trình độ chính trị, chuyên môn. Nội dung chương trình và hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được đổi mới, đảm bảo chất lượng.

Ngoài việc mở các lớp đào tạo, tỉnh đã chọn, cử, tạo điều kiện để cán bộ công tác ở các đơn vị, địa phương tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao do các cơ quan Trung ương tổ chức…

Việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh.

Cán bộ khuyến nông của tỉnh liên tục được cập nhật kiến thức mới để triển khai hiệu quả các chương trình, đề án trong nông nghiệp.
Các cán bộ khuyến nông của tỉnh liên tục được cập nhật kiến thức mới để triển khai hiệu quả các chương trình, đề án trong sản xuất nông nghiệp.

Hình thức đào tạo đa dạng nên trình độ của đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh thay đổi theo hướng tỷ lệ cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tăng dần, trình độ từ cao đẳng trở xuống giảm dần theo từng năm.

Tương tự, trình độ chính trị của đội ngũ cán bộ cũng từng bước được chuẩn hóa khi cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã tốt nghiệp hoặc đang học cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị; công chức, viên chức có trình độ trung cấp và sơ cấp chính trị tăng; số chưa qua đào tạo về chính trị cũng đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh rà soát, có kế hoạch đào tạo trong giai đoạn 2021-2026.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức toàn tỉnh vẫn còn hạn chế, bất cập đó là: Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm, có nội dung chưa đạt yêu cầu theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đơn cử như việc xây dựng đề án thí điểm thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo cấp phòng và tương đương của đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; áp dụng công nghệ thông tin trong tuyển dụng; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý viên chức... kết quả thực hiện còn ở mức độ thấp.

Việc xác định cơ cấu cán bộ, vị trí việc làm đã triển khai nhưng chưa xử lý triệt để việc thừa, thiếu cán bộ trong từng đơn vị cụ thể, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập. Quy mô số trường, số lớp học và số học sinh trên địa bàn tỉnh liên tục tăng, nhưng vẫn phải thực hiện việc tinh giản biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo, dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên, quá tải học sinh.

Đặc biệt, tỉnh đã ban hành cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhưng đến nay chưa thu hút được nhiều nhân tài ở một số lĩnh vực, ngành, địa phương đang cần.

Việc đánh giá cán bộ các cấp đã được triển khai trên toàn tỉnh và có kết quả bước đầu nhưng vẫn chưa phản ánh toàn diện, thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, chưa sát với thực tế mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Do vậy, một số đơn vị, địa phương trong tỉnh còn tồn tại cán bộ có năng lực yếu, không đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm nhưng chưa đủ tuổi hoặc lý do phù hợp để cho nghỉ công tác theo quy định.

Do vậy, từ nay đến hết nhiệm kỳ, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp tập trung vào những nội dung như: Giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực để phục vụ nhân dân tốt hơn; tiếp tục có những chính sách, đãi ngộ đặc biệt, từ đó thu hút được người tài cống hiến cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Trong năm 2023, UBND tỉnh đã phê duyệt chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí lãnh đạo, quản lý, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ tổng số 117 lớp với trên 22 nghìn lượt cán bộ các cấp tham gia học tập.

Trong đó, tỉnh mở 15 lớp đào tạo lý luận chính trị, 2 lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước, 8 lớp bồi dưỡng theo chức năng lãnh đạo, quản lý, 41 lớp bồi dưỡng theo vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ và 51 lớp bồi dưỡng theo chương trình giáo dục phổ thông.