“Nhớ lời Di chúc, theo chân Bác”

Hữu Minh 07:28, 13/02/2024

Tôi dùng ý thơ “Nhớ lời Di chúc, theo chân Bác” của cố nhà thơ Tố Hữu để biểu đạt nghĩ suy cho bài viết nhân kỷ niệm 55 năm toàn Đảng, toàn dân ta học tập và làm theo Di chúc Bác Hồ (1969-2024); cũng là kỷ niệm chừng ấy năm Bác Hồ kính yêu về với thế giới người hiền…

Bác Hồ nói chuyện với cán bộ và nhân dân Thái Nguyên tại Sân vận động Thái Nguyên, ngày 1/1/1964. Ảnh: Tư liệu
Bác Hồ nói chuyện với cán bộ và nhân dân Thái Nguyên tại Sân vận động Thái Nguyên, ngày 1/1/1964. Ảnh: Tư liệu

Bác rời Bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước năm 1911. Ba mươi năm bôn ba khắp năm châu, bốn bể, ngót 15 năm sống cùng đồng bào các dân tộc Việt Bắc lãnh đạo cách mạng và kháng chiến chống Pháp, chịu bao gian nan cực khổ vì độc lập, tự do cho dân tộc, Bác Hồ như vị thánh hiền trong lòng dân. Bác Hồ với mảnh đất và con người miền Bắc sâu đậm không gì so sánh được. Với miền Nam ruột thịt, do hoàn cảnh đất nước chia cắt, Bác dành trọn nỗi nhớ, niềm thương cho đồng chí, đồng bào…

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969), người sáng lập, lãnh đạo và là lãnh tụ vĩ đại nhất của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Đọc Di chúc - một trong những tài sản tinh thần vô cùng quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt phải kể đến là những tư tưởng của Người để lại cho Đảng, dân tộc ta và phong trào công nhân quốc tế. Giá trị to lớn trong bản Di chúc không chỉ là những lời căn dặn đơn thuần cuối cùng của một người trước lúc đi xa, mà là kết tinh những tinh hoa, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một người đã hiến dâng cả cuộc đời mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Giá trị của bản Di chúc mãi mãi trường tồn, mãi mãi được khắc sâu trong tâm trí của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn Đảng, toàn dân ta.

Bản Di chúc thiêng liêng của Bác chỉ một nghìn hai trăm chữ, nhưng đã gói lại tất cả những gì cần làm của hậu thế. Bác kết rằng: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Hơn nửa thế kỷ thực hiện Di chúc Bác Hồ, Xuân này lại càng thấy rõ những giá trị quý báu mà Di chúc để lại cho dân tộc, một lần nữa suy ngẫm được từ những điều tâm huyết mà Người dặn hậu thế. Thứ nhất: Di chúc là thư được viết để gửi gắm hậu thế, bao gồm tâm tư, tình cảm và những điều rất quan trọng như Bác gửi gắm mong muốn xây dựng một đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự “vừa hồng, vừa chuyên”; xây dựng một Đảng Cộng sản cầm quyền thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng một đất nước độc lập, tự do, dân chủ, văn minh, giàu mạnh, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Thứ hai: Phải luôn tin tưởng vào vai trò của nhân dân, biết phát huy sức mạnh và phẩm chất tốt đẹp của nhân dân. Phải thương yêu, kính trọng và chăm lo cho nhân dân; người lãnh đạo cần dành thời gian để thăm hỏi tình hình dân chúng.

Thứ ba: Phải giữ đạo lý sống có tình nghĩa thủy chung, giữ nếp sống trọng ân tình, uống nước nhớ nguồn. Phải luôn nhận thức sâu sắc bài học quý báu về truyền thống đoàn kết của dân tộc, một trong những căn nguyên tạo thành thế mạnh của Đảng đó là biết phát huy truyền thống đoàn kết.

Thứ tư: Bác yêu cầu Đảng phải tuân thủ các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt; hiểu rõ mối quan hệ giữa các nguyên tắc để phối hợp trong công tác, trong nhiệm vụ sống còn này: “Trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

Thứ năm: Phải giữ vững vai trò lãnh đạo của một đảng cầm quyền trên nền tảng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng và năng lực: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Thứ sáu: Phải chú trọng thường xuyên công tác đào tạo đội ngũ kế thừa và bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp cách mạng.

Thứ bẩy: Bất luận mọi hoàn cảnh, người cách mạng, Đảng cách mạng phải luôn kiên định mục tiêu cách mạng.

Thứ tám: Phải vươn lên khẳng định tầm vóc của dân tộc và đất nước ta trên trường quốc tế. Phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm của cách mạng Việt Nam với phong trào Cộng sản thế giới.

Thứ chín: Phải luôn gắn tâm tư, ước nguyện với lợi ích của nhân dân và phấn đấu vì tương lai tươi sáng của dân tộc thì mới xứng đáng với danh hiệu người cộng sản chân chính. Bác viết: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.

Thứ mười: Phải nắm rõ quy luật vận động của tự nhiên và xã hội; hiểu rõ chính bản thân, mạnh dạn đối diện thực tế để luôn có tư thế sẵn sàng, chủ động trong mọi việc, mọi lúc, mọi nơi.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam từ hôm qua, đến hôm nay và cho cả mai sau.

Trong suốt hành trình xây dựng Tổ quốc Việt Nam theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước trải qua 55 năm làm theo Di chúc của Người, cách mạng đã giành nhiều thắng lợi.

Đất nước đang vào Xuân. Toàn Đảng, toàn dân đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" gắn với việc học tập, làm theo và bảo vệ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 55 năm thực hiện Di huấn của Bác là dịp để tiếp tục xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ thiêng liêng này, góp phần bảo vệ uy tín của Đảng, thế đi lên của đất nước.