Bộ GD-ĐT tiếp nhận bản mẫu sách giáo khoa lớp 5 để thẩm định từ ngày 2-10

Theo HNM 14:51, 18/09/2023

Từ ngày 2-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận bản mẫu sách giáo khoa lớp 5 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để tổ chức thẩm định.

Học sinh Hà Nội tham quan gian trưng bày sách giáo khoa.
Học sinh Hà Nội tham quan gian trưng bày sách giáo khoa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 5 và sách giáo khoa môn ngoại ngữ 1. Đây là một trong những phần việc quan trọng trong quy trình chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vào năm học 2024-2025. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5 dùng trong cơ sở giáo dục phổ thông để các địa phương lựa chọn, sử dụng trong các trường học từ năm học 2024-2025.

Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 và Thông tư số 05/2022/ TT-BGDĐT ngày 19/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các tổ chức, cá nhân gửi bản mẫu sách giáo khoa lớp 5 và sách giáo khoa môn ngoại ngữ 1 kèm theo hồ sơ thẩm định về Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 2-10 đến hết ngày 5/10/2023. Các tác giả lưu ý, tương ứng với mỗi bản mẫu của môn toán, tiếng Việt, lịch sử và địa lý - cần có 20 bộ/môn; các môn học, hoạt động giáo dục còn lại là 15 bộ/môn.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 9 và lớp 12. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn đang tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định của các đơn vị theo kế hoạch.

Năm học 2023-2024, có 9 khối lớp đang học theo chương trình, sách giáo khoa mới gồm: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 và 11. Chỉ còn 3 khối lớp đang học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 gồm: 5, 9 và 12. Theo lộ trình, 3 khối lớp này sẽ thực hiện chương trình mới từ năm học 2024-2025.