Lực lượng vũ trang Quân khu 1:
Nòng cốt trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Phong Sương (Quân khu 1) 17:20, 27/05/2023

Sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực và trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, khẳng định vị thế và uy tín quốc tế của đất nước. Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động vẫn dùng mọi âm mưu, thủ đoạn, mọi cơ hội để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 1 xác định lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu là nòng cốt trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thượng tá Đàm Tiến Dũng, Chính uỷ Sư đoàn 346 động viên bộ đội tham gia bắn đạt kết quả giỏi tại kiểm tra chiến sĩ mới.
Thượng tá Đàm Tiến Dũng, Chính ủy Sư đoàn 346 (Quân khu 1) động viên bộ đội tham gia bắn đạn thật đạt kết quả giỏi trong đợt kiểm tra chiến sĩ mới năm 2023.

Địa bàn Quân khu 1 - "cái nôi cách mạng”, đồng bào các dân tộc Việt Bắc một lòng, một dạ đi theo Đảng, đùm bọc, che chở Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, LLVT Quân khu 1 nói riêng chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù. Tuy nhiên, do đặc điểm về vị trí địa lý, đời sống nhân dân nơi đây còn nhiều khó khăn, nhất là ở vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo” ra sức xuyên tạc, tăng cường hoạt động chống phá; gia tăng hoạt động truyền đạo trái phép, phát triển một số tà đạo, kích động nhân dân...

Từ thực trạng trên, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu 1 đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các cơ quan, đơn vị chủ động đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động. Từ đó góp phần quan trọng giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng.

Nổi bật là Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu và cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu 1 vào nghị quyết, kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị. Từ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong LLVT Quân khu và nhân dân trên địa bàn; góp phần xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Để cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt hiệu quả cao, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu 1 đã mở rộng lực lượng nòng cốt đến dân quân tự vệ, dự bị động viên trên địa bàn các tỉnh thuộc Quân khu. Lực lượng 47 ở các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện định hướng thông tin tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, với quan điểm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”, phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; coi trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến để lan tỏa thông tin tích cực...

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 601 (Quân khu 1) thực hiện tốt việc đọc báo, nâng cao nhận thức về văn hóa và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

LLVT Quân khu cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài Quân đội trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời định hướng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn về những thông tin phức tạp, nhạy cảm; nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Các đơn vị đã vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Qua đó góp phần động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ thi đua học tập lý luận; đồng thời phê phán những biểu hiện, nhận thức lệch lạc, mơ hồ, lười học tập lý luận nói chung, học tập chính trị nói riêng.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”, gắn với giải pháp “3 đề cao, 5 chống” phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, tạo sức đề kháng cho cán bộ, chiến sĩ trước những thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Bên cạnh đó, chỉ đạo cơ quan thường trực nghiên cứu, nắm vững các luận cứ khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, kịp thời có biện pháp đấu tranh trực diện.

Điển hình là Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Sư đoàn 3 đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, trong đó phát huy hiệu quả các trang, nhóm Facebook của đơn vị; tích cực tham gia hoạt động của các trang, nhóm, blog của cấp trên. Sư đoàn hiện có 5 trang, 6 nhóm Facebook hoạt động có chất lượng, hiệu quả, như: Trang “Tiếng Tổ quốc” từ năm 2022 đến nay có 86.650 bài viết; trang “Ngôi Sao Rừng dừa” có 53.665 bài viết; nhóm “Bản tin Sao Vàng” có 108.228 bài viết; nhóm “Hào khí Chi Lăng” có 35.226 bài viết… Thông qua nhóm nội bộ FC03 1.1 và FC03 1.2 đã tổ chức đấu tranh kỹ thuật với  hàng trăm lượt tài khoản, trang, nhóm có nội dung xuyên tạc, phản động.

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay có tầm quan trọng đặc biệt, vừa mang tính trước mắt, thường xuyên, vừa mang tính chiến lược, lâu dài, đòi hỏi Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu 1 và Ban Chỉ đạo 35, lực lượng 47 ở các cơ quan, đơn vị, địa phương không ngừng đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh phù hợp. Song song với đó là vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong LLVT Quân khu; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.