Định Hóa: Tổ chức 2 lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới

Hồng Ngân (Đại học KHXH và NV) 15:34, 04/07/2023

Vừa qua, Ủy ban MTTQ huyện Định Hóa đã tổ chức 2 lớp tập huấn về Chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự tham gia của 515 học viên là đại diện lãnh đạo cấp huyện, các phòng chuyên môn và cán bộ xã, xóm trên địa bàn.

Định Hóa đặt mục tiêu đạt huyện nông thôn mới trong năm 2023. Ảnh: T.L

Các lớp tập huấn đã triển khai các chuyên đề gồm: Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; hướng dẫn lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2023...

Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm triển khai các nội dung lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Định Hóa năm 2023.


Từ khóa:

Định Hóa

nông thôn mới