Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

Vũ Công 17:31, 13/01/2023

Ngày 13-1, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2022, việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng, địa phương trong tỉnh. Các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai bước đầu đã đem lại những hiệu quả thiết thực. Hệ thống chính sách dân tộc được thực hiện đầy đủ, chuyển dần từ hỗ trợ cho từng hộ sang hỗ trợ cộng đồng, nhóm hộ...

Nhờ đó, kết cấu hạ tầng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từng bước được thay đổi; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, không xảy ra điểm nóng phức tạp; đồng bào luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng...

Năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động, tôn vinh, biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc và dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị trong thời gian tới, công tác dân tộc cần tập trung vào một số nhiệm vụ: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản để vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Đặc biệt, trước mắt là phối hợp với các cấp, ngành chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn...