Phát triển đảng viên ở Đồng Hỷ: Số lượng đi cùng chất lượng 

Trần Nguyên 07:53, 01/04/2024

Sau gần 2 năm thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 26/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng. Toàn huyện kết nạp mới hơn 300 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên hơn 5.400 đồng chí, đồng thời xóa chi bộ sinh hoạt ghép và tăng tỷ lệ trưởng thôn, bản là đảng viên.

Chi bộ Lân Đăm (thuộc Đảng bộ xã Quang Sơn) được thành lập tháng 12-2023, góp phần hoàn thành mục tiêu xóa chi bộ sinh hoạt ghép của Đảng bộ huyện Đồng Hỷ. Ảnh: T.L
Chi bộ Lân Đăm (thuộc Đảng bộ xã Quang Sơn) được thành lập tháng 12-2023, góp phần hoàn thành mục tiêu xóa chi bộ sinh hoạt ghép của Đảng bộ huyện Đồng Hỷ. Ảnh: T.L

Thời điểm năm 2022, Đảng bộ huyện còn 4 xóm có chi bộ đảng sinh hoạt ghép và chỉ có hơn 40% tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, xóm là đảng viên. Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy chế làm việc của cấp ủy, gắn với củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ở cơ sở.

Sau 2 năm thực hiện, Đảng bộ huyện đã xóa chi bộ sinh hoạt ghép. Như vậy đến nay, 143/143 xóm, tổ dân phố đều có chi bộ riêng, đưa mục tiêu “xóa” chi bộ sinh hoạt ghép hoàn thành sớm hai năm so với Chương trình hành động mà Đảng bộ huyện đề ra.

Để đạt kết quả này, ngay từ đầu năm, Huyện ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn đảng bộ các xã, thị trấn thực hiện rà soát chất lượng hoạt động của từng chi bộ, nắm vững thực trạng đội ngũ đảng viên và khả năng tạo nguồn phát triển Đảng của từng xóm, tổ dân phố. Từ đó xây dựng kế hoạch và đề ra nhiệm vụ, giải pháp về phát triển đảng viên gắn với kiện toàn các chi bộ ghép.

Cấp ủy cơ sở tích cực, chủ động làm việc với chi bộ sinh hoạt ghép để đưa ra biện pháp cụ thể và lộ trình kiện toàn các chi bộ. Các đảng viên trong chi bộ được giao nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ, tuyên truyền, vận động quần chúng tự giác phấn đấu, rèn luyện.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đoàn thể, trường học, xóm cũng có trách nhiệm quan tâm đến các quần chúng, nhất là đoàn viên thanh niên, giáo viên các trường học; qua đó chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, phát hiện những nhân tố tích cực, có lý tưởng, để tạo điều kiện cho họ phấn đấu vào Đảng.

Cùng với đó, ban thường vụ đảng ủy các xã, thị trấn đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành trực tiếp về chi bộ ít đảng viên, chi bộ có đảng viên tuổi đời bình quân cao để chỉ đạo, giúp đỡ về công tác phát triển Đảng. Qua đó, việc kết nạp đảng viên mới ở các đảng bộ đều đạt kết quả tốt. Năm 2023, toàn huyện kết nạp được 159 đảng viên, bằng 100,6% kế hoạch năm, tăng 27,2% so với năm 2022.

Việc “xóa” chi bộ ghép cũng là kết quả đáng phấn khởi sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Mỗi chi bộ lãnh đạo một khu dân cư giúp hạn chế tình trạng xây dựng nghị quyết chung chung và phát huy được tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên; góp phần nâng cao vai trò của tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giúp công tác tuyên truyền, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hiệu quả hơn.

Về mục tiêu kiện toàn đội ngũ cán bộ là trưởng thôn xóm, tổ dân phố là đảng viên, Đảng bộ huyện đề ra mục tiêu đến năm 2025 đạt từ 90% trở lên. Đây là một trong những chỉ tiêu được Ban Thường vụ Huyện ủy nhận định là khó khăn. Bởi đặc thù là địa phương có đến hơn 54% số dân là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng cao, miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, dân cư phân bố thưa thớt, trình độ dân trí hạn chế, có nguồn phát triển Đảng nhưng chưa cập chuẩn theo quy định…

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đồng Hỷ, chia sẻ: Khó khăn nhất hiện nay là đội ngũ trưởng thôn, xóm ở các xã miền núi phần lớn đã cao tuổi, trình độ văn hóa chưa cập chuẩn bậc THCS. Những người trẻ tuổi có năng lực, nhiệt tình lại đi lao động xa, không thường xuyên sinh hoạt, gắn bó với địa phương… Sau khi tiến hành kiện toàn, 100% xóm, tổ dân phố có tổ chức đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung triển khai phát triển đảng viên, trong đó quan tâm bố trí trưởng thôn, xóm, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, huyện tiếp tục làm tốt công tác hướng dẫn rà soát, bổ sung lý lịch, quản lý đảng viên, thẩm định tiêu chuẩn chính trị; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của từng loại hình chi bộ. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban MTTQ và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức về Đảng…

Đến đầu năm nay, Đảng bộ huyện đã sắp xếp, bố trí trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên đạt gần 68%, tăng gần 3% so với tháng 11-2023. Đảng bộ các xã, thị trấn đã rà soát và bồi dưỡng cho 10 trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố đủ điều kiện kết nạp Đảng. Những kết quả bước đầu của năm 2024 đã và đang củng cố, nâng cao vai trò của tổ chức đảng tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.