HĐND huyện Võ Nhai thông qua 3 nghị quyết

Hoàng Hưng 16:50, 26/05/2023

Ngày 26-5, HĐND huyện Võ Nhai khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét các tờ trình của UBND huyện.

Đại biểu tham HĐND huyện Võ Nhai biểu quyết thông qua các nghị quyết.
Đại biểu HĐND huyện Võ Nhai biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Tại Kỳ họp, UBND huyện Võ Nhai trình 3 nội dung để HĐND huyện xem xét, quyết định, gồm: Tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương (nguồn vốn ngân sách huyện cân đối); Tờ trình về việc điều chỉnh hạng mục Dự án 4 - Tiểu dự án 1, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 xã Bình Long; Tờ trình về phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Võ Nhai năm 2023.

Cũng tại Kỳ họp, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai đã báo cáo công tác thẩm tra của Ban năm 2023.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp cũng thảo luận, phân tích, làm rõ thêm nội dung trình tại Kỳ họp và biểu quyết thông qua 3 nghị quyết.