Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Thục Anh - Phương Thu (Công an tỉnh) 16:47, 17/02/2023

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Quyết định 430/QĐ-BCA về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công (DVC) trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng DVC Bộ Công an.

Trong đó, lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Thái Nguyên gồm 25 thủ tục: 13 thủ tục toàn trình (cấp tỉnh: 10 thủ tục, cấp huyện 03 thủ tục); 12 thủ tục một phần (cấp tỉnh 7 thủ tục, cấp huyện 05 thủ tục).

Triển khai thực hiện Quyết định 430/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an và chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đẩy mạnh thực hiện DVC trực tuyến toàn trình, DVC trực tuyến một phần; phân công, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ theo phạm vi thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao có giải pháp cụ thể, đẩy mạnh phổ biến, thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp và người dân nộp hồ sơ giải quyết DVC trực tuyến trên Cổng DVC Bộ Công an.

Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật đối với việc sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị trong quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tiến hành rà soát quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH, đề xuất hoàn thiện quy trình hoặc sửa đổi, bổ sung quy trình trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử để đảm bảo việc triển khai thực hiện DVC trực tuyến thông suốt, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn…