Kiểm tra cải cách hành chính: Đánh giá đúng để cải thiện chất lượng

Hoàng Hải 09:29, 06/01/2023

Thực hiện kế hoạch và quyết định của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2022, trong quý IV/2022, các đoàn công tác của tỉnh đã tiến hành kiểm tra, làm việc trực tiếp tại một số sở, ngành, địa phương. Qua đó, các đoàn công tác đã thấy được những cách làm hay cũng như hạn chế của mỗi đơn vị; nhìn nhận, phân tích, giúp các đơn vị thấy rõ được các mặt còn thiếu, yếu, từ đó gợi những “hướng mở” để khắc phục.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1, cho biết: Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế, thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ, tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; phương hướng CCHC trong thời gian tới… Việc kiểm tra nhằm giúp tỉnh có cái nhìn tổng thể, khách quan về công tác này tại các đơn vị, phát hiện những cách làm hay, sáng tạo cũng như thấy được mặt hạn chế, tồn tại từ đó kiến nghị với đơn vị hoặc tham mưu, đề xuất với tỉnh để cùng khắc phục.

Theo đó, 2 đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiến hành làm việc trực tiếp tại các sở, ngành: Y tế, Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo; Lao động-Thương binh và Xã hội; Khoa học - Công nghệ; Thanh tra tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh và một số địa phương.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã có sự quan tâm, chú trọng đến công tác này. Các sở, ngành ban hành khá đầy đủ văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC; chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính được đẩy mạnh. Các TTHC được niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, đăng tải trên trang/cổng thông tin điện tử. Các đơn vị cũng thực hiện nghiêm túc cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định.

Việc giải quyết các TTHC cho các tổ chức, cá nhân được duy trì có hiệu quả, đảm bảo nhanh gọn, đúng quy định, minh bạch, thái độ, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, công tác chuyển đổi số đã được các đơn vị tích cực triển khai, ứng dụng nhiều phần mềm trong quản lý, điều hành, qua đó góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí hoạt động, đổi mới phương thức làm việc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh những ưu điểm, các đoàn kiểm tra cũng đã thẳng thắn nêu lên một số tồn tại, hạn chế của các đơn vị. Chẳng hạn, đối với Sở Y tế, kế hoạch CCHC của đơn vị chưa bám sát nội dung Chương trình CCHC tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đơn vị cũng chưa có các sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC để áp dụng trong thực tiễn công việc; chưa phân tích các tồn tại, hạn chế, khó khăn trong thực hiện CCHC và các đề xuất, kiến nghị các biện pháp giải quyết.

Trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đơn vị còn để tình trạng có TTHC chưa được cập nhật, tham mưu công bố kịp thời (lĩnh vực trang thiết bị y tế). Chưa đảm bảo công khai 100% TTHC theo quy định và chưa công khai 100% tiến độ, kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công. Còn hồ sơ TTHC giải quyết và trả kết quả quá hạn. Phần mềm Dịch vụ công trực tuyến quản lý trang thiết bị y tế của Bộ Y tế triển khai chưa kết nối liên thông, đồng bộ với phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh…

Tương tự, một số hạn chế của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng được đoàn kiểm tra thẳng thắn nêu ra như: Sở chưa nêu rõ tiến độ thực hiện kế hoạch CCHC, thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao; chưa có các sáng kiến kinh nghiệm, cách làm hay về CCHC triển khai áp dụng vào thực tiễn; chưa ban hành kế hoạch và tổ chức theo dõi thi hành pháp luật theo thẩm quyền và lĩnh vực được giao quản lý. Việc cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý công chức, viên chức tại cơ quan và việc thực hiện lưu trữ điện tử chưa đầy đủ…

Thời gian qua, Sở Khoa học - Công nghệ là một trong những đơn vị thường thuộc nhóm dẫn đầu của tỉnh về xếp hạng chỉ số CCHC nhưng cũng còn một số tồn tại như: Trang thông tin điện tử thiếu thông tin người chịu trách nhiệm quản lý nội dung theo quy định; công chức chuyên môn thực hiện ký số văn bản còn ít, nhiều văn bản của Sở đã ban hành chưa được công chức chuyên môn soạn thảo văn bản ký số bằng thiết bị và phần mềm ký số theo quy định.

Còn tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, phương tiện, thiết bị phục vụ triển khai thực hiện các TTHC đôi khi còn chưa thông suốt, vẫn còn hồ sơ giải quyết quá hạn do lỗi liên kết…

Điều quan trọng là qua đợt kiểm tra, các thành viên của đoàn nêu ra những hạn chế, trao đổi và gợi mở, hướng dẫn, đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế phù hợp với đặc thù của từng đơn vị. Điều này cũng được đại diện các cơ quan, đơn vị xác định rõ hơn và xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục. Mỗi sở, ngành, địa phương làm tốt sẽ góp phần nâng cao chỉ số CCHC cũng như hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.