Thái Nguyên: 100% bộ phận “một cửa” kết nối cổng dịch vụ công

Hoàng Hải 11:46, 28/12/2022

Năm 2022, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm đẩy mạnh. Trong đó cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Người dân đến đăng ký giải quyết các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.
Người dân đến đăng ký giải quyết các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

Trong năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, đánh giá, kiểm soát TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý theo ngành, lĩnh vực; đôn đốc thực hiện dịch vụ công trực tuyến; kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Đồng thời đề xuất, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, điều kiện không cần thiết...

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 37 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc chức năng quản lý của các sở, ngành, với tổng số 1.243 TTHC (trong đó ban hành mới 624 TTHC, sửa đổi 22 TTHC và bãi bỏ 597 TTHC). Các TTHC sau khi công bố đều được cập nhật, tích hợp, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, niêm yết tại bộ phận "một cửa" của các cấp, ngành, đơn vị liên quan… UBND tỉnh đã kiến nghị các bộ, ngành đơn giản hóa 66 TTHC thuộc nhiều lĩnh vực.

Cũng trong năm 2022, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 100% bộ phận "một cửa" cấp huyện, xã đã được đầu tư phòng làm việc, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng phần mềm một cửa điện tử kết nối Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tính đến ngày 15/12/2022, tổng số hồ sơ được tiếp nhận là 946.181 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,68%. Việc áp dụng chuyển đổi số trong giải quyết TTHC; chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh...