Hoàn thành sắp xếp bộ máy các bộ, cơ quan ngang bộ trong tháng 11/2022

TNĐT 17:25, 15/11/2022

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ban hành thông báo 354/TB-VPCP kết luận phiên họp thứ hai ngày 19/10/2022.

Ảnh minh họa. (T.L)
Ảnh minh họa. (T.L)

Tại thông báo này, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ còn lại trong năm (gồm những việc nợ đọng, nhiệm vụ còn lại được đề ra trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và được giao tại Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo).

Các bộ, ngành, địa phương tập trung tham mưu, triển khai Nghị quyết về Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong đó: tập trung rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của các bộ, ngành, đơn vị, địa phương, cụ thể hơn giữa Chính phủ với các bộ, ngành, giữa các bộ, ngành với nhau và giữa các bộ, ngành với các địa phương; phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, xử lý nghiêm minh cơ quan, đơn vị có vi phạm trong công tác cải cách hành chính; tập trung nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành để xử lý các vấn đề bất cập nhiều năm, nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất thực tiễn mới phát sinh, cần điều chỉnh để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp. Lưu ý các nhiệm vụ cần triển khai, hoàn thành ngay như: thực thi ngay các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các bộ chưa có phương án khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022-2025.

Bên cạnh đó, Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương cập nhật đầy đủ, chính xác, công khai, kịp thời và thực hiện tham vấn các quy định, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính; tổ chức kiện toàn bộ phận một cửa các cấp, triển khai Bộ nhận diện thương hiệu (thời hạn hoàn thành trong tháng 12/2022).

Song song với đó, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.

Các đơn vị phấn đấu trong tháng 11/2022 hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục nghiên cứu, thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm...

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; bảo đảm đạt tỷ lệ tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021- 2026 theo Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức...