TP. Phổ Yên: Quan tâm bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống

Hoàng Cường 16:20, 25/02/2023

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, TP. Phổ Yên đã tạo nhiều sân chơi bổ ích về văn hóa, văn nghệ trong nhân dân và triển khai các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Thành viên Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa Sán Dìu miền Trung Năng Thượng, xã Phúc Thuận (TP. Phổ Yên) giao lưu hát Soọng Cô.
Thành viên Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa Sán Dìu miền Trung Năng Thượng, xã Phúc Thuận (TP. Phổ Yên) giao lưu hát Soọng Cô.

Theo đó, 100% các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể.

Kết quả, đến nay, 100% xã, phường trên địa bàn đã thành lập được đội văn nghệ. Trong đó, nhiều xóm, khu dân cư thành lập được câu lạc bộ văn hóa, thể thao quần chúng; thành lập Câu lạc bộ hát Soọng Cô của đồng bào dân tộc Sán Dìu.

Cùng với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, TP. Phổ Yên cũng quan tâm phát huy các giá trị văn hóa vật thể, như: Hoàn thiện Đồ án quy hoạch tổng thể, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lý Nam Đế; phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích; tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích bị xuống cấp...