Định Hóa: Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt trên 96%

Hoàng Hải 18:08, 30/01/2024

Năm 2023, công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nói riêng tiếp tục được cấp ủy, chính quyền huyện Định Hóa quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. UBND huyện đã ban hành đầy đủ, kịp thời các kế hoạch về thực hiện công tác kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thông tin về TTHC luôn được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên Trang thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn.

Các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa xã Lam Vỹ (Định Hóa) đã được mã hóa để thuận tiện cho người dân.
Các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa xã Lam Vỹ (Định Hóa) đã được mã hóa để thuận tiện cho người dân.

Trong năm, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn có 64.577 hồ sơ yêu cầu giải quyết về TTHC (trong đó có 55.255 hồ sơ mới tiếp nhận trực tuyến, đạt 85,6%). Kết quả, cơ quan chức năng đã giải quyết 63.464 hồ sơ (đạt gần 98,3%); số hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn là 63.424. Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa cấp huyện là 61.691/64.175 hồ sơ (đạt 96,13%)...

Nhiệm vụ trọng tâm được UBND huyện Định Hóa đề ra năm 2024 là tiếp tục tăng cường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc công khai, niêm yết TTHC; đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ đầu vào và giải quyết 100% TTHC phát sinh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công.