Lan tỏa thông tin tích cực, chính thống trên mạng xã hội

Hoàng Anh 18:41, 12/05/2023

Tiếp tục chương trình kiểm tra về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết 35) gắn với triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân (Quyết định 217, 218), chiều 12-5, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Thành ủy Sông Công.

 

Những năm qua, Thành ủy Sông Công đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn. Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký và Nhóm cộng tác viên thường xuyên được kiện toàn đảm bảo đủ số lượng, hoạt động hiệu quả.

Thành ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... Công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm; kịp thời định hướng dư luận, xử lý những vấn đề nảy sinh bức xúc ngay từ ban đầu.

Các thành viên Ban Chỉ đạo 35, Tổ thư ký Nhóm cộng tác viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp xử lý các trường hợp phạm vi, tham gia “đánh chặn” các trang phản động của thế lực thù địch, cơ hội chính trị, chống phá trên không gian mạng, đồng thời tăng cường đăng tải các nguồn tin chính thống, tích cực để đẩy lùi, xóa bỏ các thông tin xấu độc, tiêu cực...

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35 còn một số hạn chế như: Có thành viên Ban Chỉ đạo còn vi phạm, sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, thông tin chưa chính thống; hoạt động của các trang, nhóm đấu tranh chưa thu hút nhiều thành viên tham gia…

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã trao đổi, đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 và các quyết định của Bộ Chính trị; lan tỏa thông tin tích cực, chính thống; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện tốt việc định hướng thông tin, dư luận; thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội...