Phú Lương: Phấn đấu tỷ lệ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính đạt 100%

Đức Thuận (Phú Lương) 16:20, 25/02/2023

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa thủ tục hành chính, UBND huyện Phú Lương đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, tỷ lệ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn đạt 100%.

Cán bộ ở bộ phận 1 cửa huyện Phú Lương tập trung giải quyết các thủ tục hành chính.
Cán bộ, nhân viên Bộ phận một cửa huyện Phú Lương tập trung giải quyết các thủ tục hành chính.

Để hoàn thành mục tiêu này, UBND huyện sẽ tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho các cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa cấp huyện, xã. Cụ thể, đảm bảo mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều được tập huấn, hướng dẫn và thực hành nghiệp vụ số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính.

Địa phương cũng sẽ chỉ đạo cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa sau khi kiểm tra, tiếp nhận thì phải số hóa hồ sơ trước khi chuyển sang các cơ quan chủ trì, cán bộ thụ lý giải quyết hồ sơ.

Hiện nay, UBND huyện Phú Lương đã trang bị cho các đơn vị 28 máy tính, 10 máy scan phục vụ công tác cải cách hành chính. Riêng đối với công tác số hoá hồ sơ, UBND huyện đã thực hiện trang bị 4 máy tính có kết nối mạng Internet, 2 máy in, 2 máy scan, 1 thiết bị đọc thẻ căn cước công dân, 1 máy tính phục vụ tra cứu thủ tục hành chính, 1 máy photo, 2 màn hình sử dụng tuyên truyền các thủ tục hành chính, 1 đường truyền mạng; trang bị chữ ký số đến 100% cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa, ban hành hướng dẫn về quy trình số hóa hồ sơ thủ tục hành chính...