Phú Lương: Tiếp nhận, giải quyết trên 9.800 hồ sơ trực tuyến mức độ 3-4

Văn Hùng (Phú Lương) 17:26, 16/03/2023

Số liệu báo cáo quý I/2023 cho thấy, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và bộ phận một cửa các xã, thị trấn ở huyện Phú Lương đã tiếp nhận, giải quyết hơn 9.800 hồ sơ trực tuyến mức độ 3-4.

Cán bộ, nhân viên Bộ phận một cửa huyện Phú Lương tập trung giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: T.L
Cán bộ, nhân viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Phú Lương tập trung giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: T.L

Cụ thể, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã tiếp nhận tổng số hơn 700 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân, trong đó tiếp nhận trực tuyến mức độ 3-4 là 568 hồ sơ. Qua xem xét, các cán bộ chuyên môn đã tham mưu giải quyết được hơn 600 hồ sơ, đạt tỷ lệ 85%, gồm: Giải quyết trước hạn 587 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 19 hồ sơ, giải quyết quá hạn 3 hồ sơ. Số hiện đang tiếp tục giải quyết là hơn 100 hồ sơ và chỉ có 1 hồ sơ quá hạn.

Tại bộ phận một cửa của UBND các xã, thi trấn đã tiếp nhận tổng số gần 11.300 hồ sơ, trong đó có hơn 9.200 hồ sơ trực tuyến mức độ 3-4. Sau khi tiếp nhận, hơn 11.200 hồ sơ đã được giải quyết (phần lớn là giải quyết trước hạn và đúng hạn), không có hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm tỷ lệ gần 99,4% trong tổng số hồ sơ tiếp nhận. 

Trong thực hiện quy trình giải quyết các thủ tục hành chính có 277 thủ tục hành chính được phân cấp cho UBND cấp huyện; 113 thủ tục hành chính phân cấp cho UBND cấp xã và 143 thủ tục hành chính thực hiện 4 tại chỗ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Bên cạnh đó, không có thủ tục hành chính có yêu cầu người dân, tổ chức cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.