Xây dựng chính quyền số ở Định Hoá

Việt Dũng 09:18, 08/03/2023

Trên cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, đến nay huyện Định Hoá đã đạt được một số kết quả bước đầu, qua đó tạo sự đổi mới căn bản trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, giúp giảm thời gian, công sức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp…

Người dân đến bộ phận 1 cửa của xã Tân Thịnh để thực hiện thủ tục hành chính
Thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa xã Tân Thịnh.

Là huyện miền núi, Định Hoá có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số trên 73%. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi và cách xa các trung tâm kinh tế lớn của tỉnh, Định Hoá những năm qua đã tập trung triển khai nhiều chương trình, dự án thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin.

Cụ thể, huyện triển khai đầu tư thuê dịch vụ công nghệ thông tin nâng cấp, xây dựng, duy trì và vận hành hệ thống giao ban điện tử trực tuyến (hội nghị truyền hình) từ cấp huyện đến cấp xã; đầu tư nâng cấp, xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng cho cơ quan Đảng, Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện và từ cấp huyện đến các xã, thị trấn...

Đến nay, các cơ quan Đảng, chính quyền của huyện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành cho 100% văn bản đến, đi. Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước.

Từ đầu năm đến nay, huyện đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Ban Cơ yếu chính phủ cấp mới hơn 180 chữ ký số cho tổ chức và cá nhân. Các trang thông tin điện tử cấp huyện và xã được duy trì và vận hành ổn định cung cấp thông tin các cơ quan hành chính, văn bản hành chính để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu thông tin, nghiên cứu các loại hồ sơ hành chính, thủ tục, các biểu mẫu hành chính…

Cùng với ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, việc áp dụng cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm công sức đi lại cho người dân, doanh nghiệp…

Đến nay, UBND huyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với 15 ngành, lĩnh vực cho 275 thủ tục, trong đó 227 thủ tục hành chính mức độ 4; 11 thủ tục hành chính mức độ 3.

UBND cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho 12 lĩnh vực, 113 thủ tục, trong đó 94 thủ tục hành chính mức độ 4; 6 thủ tục hành chính mức độ 3.

Kết quả giải quyết hồ sơ trực tuyến theo Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 cho sở, ban, ngành, địa phương năm 2022 đạt gần 70%, vượt chỉ tiêu giao.

Huyện cũng đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch tiếp nhận và trả kết quả, đưa ứng dụng thanh toán mã QR tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và 23 xã, thị trấn…

Với những nỗ lực trong việc đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến, không ngừng đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu về dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, huyện Định Hoá có kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2021 ở nhóm tốt, xếp hạng 5/9 huyện, thành (tăng 2 bậc so với năm 2020).

Bà Hoàng Thị Ngà, Trưởng Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Định Hoá, cho biết: Trong thời gian qua, việc xây dựng chính quyền số sẽ được triển khai sâu rộng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn do trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ người dân được tiếp cận với thiết bị thông minh thấp; hạ tầng thực hiện chuyển đổi số chưa đáp ứng; việc đầu tư ngân sách cho chuyển đổi số còn hạn chế; đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị phần lớn kiêm nhiệm, trình độ công nghệ thông tin chưa đáp ứng…

Trước thực tế đó, huyện Định Hoá đề ra một số giải pháp để đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền số như: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyển đổi số; tiến hành hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và hỗ trợ các xã, thị trấn nâng cao các chỉ số hiện đại hóa nền hành chính trong thực hiện cải cách hành chính, tăng cường xử lý công việc trên môi trường mạng…