Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt 97%

Thu Hà 16:34, 31/03/2023

Trong quý I/2023, toàn tỉnh có 178.661 hồ sơ yêu cầu giải quyết về thủ tục hành chính (TTHC); tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 97%. Trong đó, số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 105.970 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được giải quyết đúng hạn đạt 99,7%.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.
Người dân đến giao dịch giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

Toàn tỉnh đã triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết 100% hồ sơ TTHC trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử; đồng thời công khai tiến độ, kết quả giải quyết toàn bộ các hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Các sở, ngành, địa phương có hồ sơ TTHC quá hạn đã thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi các cá nhân, tổ chức bằng văn bản và hẹn thời gian trả kết quả theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc đưa 100% các TTHC theo ngành dọc ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo đúng danh mục TTHC được quy định. Đồng thời, thực hiện tốt việc tiếp nhận đối với 73 TTHC liên thông cùng cấp và 59 TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền trong giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa.