“Làm sạch” thông tin về người lao động

Chí Cường 14:11, 13/11/2023

Để thực hiện việc quản lý lao động gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác, Thái Nguyên đang tích cực “ra quân” thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin về người lao động (NLĐ), giao cho ngành Công an nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để bảo đảm an toàn, mọi thông tin về NLĐ được “làm sạch”, đáp ứng yêu cầu số hóa thị trường lao động.

Công chức Văn hóa - Xã hội xã Lam Vĩ (Định Hóa) tổng hợp thông tin về người lao động tại địa phương để giao cho ngành Công an nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Công chức Văn hóa - Xã hội xã Lam Vĩ (Định Hóa) tổng hợp thông tin về người lao động tại địa phương để giao cho ngành Công an nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

So với trước đây, công tác thu thập thông tin thị trường lao động lần này có nhiều điểm khác, yêu cầu điều tra viên phải ghi chép thông tin một cách chính xác, đầy đủ các thông số theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tránh tình trạng ghi chép không đầy đủ thông tin hoặc bỏ sót đối tượng. Toàn bộ thông tin về NLĐ sẽ được chuyển giao lại cho ngành Công an để nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để triển khai, thực hiện hiệu quả công tác này, trong tháng 10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cấp, ngành chức năng và địa phương tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về NLĐ cho hơn 700 đối tượng là cán bộ lãnh đạo cấp xã; các thành viên tổ công tác theo Đề án 06 của Chính phủ. 

Thông qua đó trang bị, hướng dẫn cho cán bộ chuyên môn trong quá trình thực tế điều tra kỹ năng ghi phiếu thu thập; ghi chép các mẫu biểu; cách đặt câu hỏi và điền phiếu thông tin về NLĐ, đối tượng thu thập quản lý; cập nhật, chỉnh sửa tổng hợp thông tin NLĐ; Hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán kinh phí thu thập thông tin về NLĐ gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó: Đối tượng quản lý lao động gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác bao gồm NLĐ từ đủ 15 tuổi trở lên đang cư trú tại địa bàn. Đây là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập hợp các thông tin cơ bản về nhân khẩu học, việc làm, quan hệ lao động của NLĐ được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin, được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật.

Cơ sở dữ liệu về NLĐ bao gồm các thông tin cơ bản của NLĐ, trong đó ghi rõ thông tin về trình độ, kỹ năng lao động, tình trạng việc làm, quan hệ lao động, tham gia bảo hiểm xã hội của NLĐ.

Trong cơ sở dữ liệu về NLĐ, thông tin được xác lập từ các nguồn đăng ký lao động của NLĐ thông qua ứng dụng điện tử đăng ký việc làm, hoặc các ứng dụng khác có liên quan.

Thông tin về người lao động được số hóa, chuẩn hóa từ nghiệp vụ thu thập, cập nhật thông tin về lao động và được kết nối, chia sẻ, đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác. Thông tin trong cơ sở dữ liệu về NLĐ được cập nhật, điều chỉnh từ quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nghiệp vụ liên quan đến quản lý lao động.

Trong lần điều tra này, những thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa đầy đủ, chưa chính xác sẽ được đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện. Những vấn đề phát sinh được giải quyết ngay, bảo đảm quyền lợi cho NLĐ và độ tin cậy chính xác trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang tích cực phối hợp cùng các cấp, ngành tiếp tục thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động. Đồng thời hướng dẫn UBND các huyện, thành trong chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thực hiện việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về NLĐ cư trú trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu của chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Qua đó hình thành cơ sở dữ liệu về NLĐ gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm cơ sở quản lý lao động, thiết lập sổ lao động điện tử cho NLĐ. Hoạch định các chính sách về lao động, việc làm, đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh. Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa trong kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho NLĐ, thực hiện có hiệu quả các chính sách về giải quyết việc làm, an sinh xã hội.