Phú Lương huy động các nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo
Phú Lương huy động các nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo
Theo kết quả rà soát của huyện Phú Lương tính đến cuối năm 2022, toàn huyện có 1.055 hộ nghèo, chiếm 3,83% (giảm 422 hộ nghèo so với năm 2021); hộ cận nghèo còn 999 hộ, bằng 3,63% (giảm 223 hộ)…
Xem thêm