Phát triển doanh nghiệp đi đôi với an sinh xã hội
Phát triển doanh nghiệp đi đôi với an sinh xã hội
Phát triển doanh nghiệp đi đôi với an sinh xã hội chính là định hướng, con đường mà Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển nông thôn Miền Núi (Tập đoàn VCK) luôn hướng tới trong suốt thời gian qua.
Xem thêm