Phát huy vai trò tổ chức đảng ở La Hiên

Quỳnh Mai 11:40, 03/01/2023

Xác định rõ vai trò quan trọng của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, thời gian qua, Đảng bộ xã La Hiên (Võ Nhai) đã tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Đảng bộ xã La Hiên có 26 chi bộ với 440 đảng viên. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác xây dựng Đảng, trong năm qua, Đảng bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong Đảng. 100% cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động; 100% cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết thực hiện theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đồng chí Vi Thị Bích Liên, Bí thư Đảng ủy xã La Hiên, khẳng định: Hằng năm, Đảng uỷ xã xây dựng chương trình công tác, trong đó tập trung vào công tác lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng Đảng, gắn với thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi xác định yếu tố quyết định thành công là xây dựng hệ thống tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Do đó, công tác xây dựng, củng cố các chi bộ đảng luôn được coi trọng. Đảng ủy xã đã chỉ đạo sát sao về công tác nhân sự cho đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy 26 chi bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng thường xuyên sâu sát, phân công cấp ủy về sinh hoạt và phụ trách chi bộ; tạo điều kiện tốt nhất cho các chi bộ thực hiện chức năng lãnh đạo.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ tăng cường thực hiện theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 và quy định của Điều lệ Đảng; kiểm tra kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 01/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên và Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên…

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức đảng, Đảng bộ xã La Hiên cũng đã quan tâm bồi dưỡng, phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Trong năm, Đảng bộ kết nạp được 13 đảng viên, đạt 100% kế hoạch.

Kết quả đánh giá xếp loại, có 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; 5 tổ chức đảng và 70 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.


Từ khóa:

Xây dựng Đảng

La Hiên

Võ Nhai