Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Phát triển đảng viên mới vượt kế hoạch

Dương Văn 07:37, 01/02/2023

Ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đôn đốc các cấp ủy cơ sở thực hiện quy trình xem xét đề nghị kết nạp đảng viên mới và chuyển Đảng chính thức theo quy định; công tác này vì vậy được triển khai bài bản, chất lượng và vượt chỉ tiêu đề ra…

Lễ kết nạp đảng viên mới ở Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên.
Lễ kết nạp đảng viên mới ở Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 72 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 43 đảng bộ và 29 chi bộ cơ sở (có 19 đảng bộ bộ phận và 365 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) với 5.392 đảng viên.  

Năm 2022, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chủ động tham mưu kịp thời, đầy đủ các nội dung hoạt động theo chức năng nhiệm vụ và chương trình công tác được giao. Nội bộ cán bộ đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ, các chương trình, nhiệm vụ công tác cơ bản hoàn thành đầy đủ và đảm bảo chất lượng. Hoạt động của các tổ chức đảng cơ sở đi vào nền nếp, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên và hồ sơ đảng viên theo quy định.

Đặc biệt, trong công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã rất coi trọng, đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù nên kết quả vượt so với kế hoạch Tỉnh ủy giao, vượt mục tiêu Nghị quyết của Đảng bộ.

Cụ thể, trong năm 2022, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã kết nạp được tổng số 162 đảng viên mới, bằng 102,5% kế hoạch năm và đạt 3,08% trên tổng số đảng viên của Đảng bộ đầu nhiệm kỳ.

Các đảng bộ duy trì được kết quả kết nạp đảng viên cao từ đầu nhiệm kỳ đến nay có thể kể đến như: Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT; Công ty Điện lực Thái Nguyên… Đây là kết quả rất tích cực vì nhiều đảng bộ trong tỉnh gặp khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới, đạt thấp hơn chỉ tiêu 2,5% trở lên so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX của tỉnh đề ra.

Đồng chí Ngô Thị Mùi, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cho biết: Để có được kết quả này, hàng năm, Ban Tổ chức đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ; tổ chức kiểm tra các đơn vị cơ sở về thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên. Cùng đó là cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành nghị quyết lãnh đạo, xác định chỉ tiêu và giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới, đảm bảo cả về số lượng, chất lượng.

Các cấp ủy cũng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ, rèn luyện quần chúng để tạo nguồn phát triển đảng viên. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ đảng viên mới kết nạp đảm bảo quy định của Đảng, trong đó đảng viên có trình độ đại học, sau đại học chiếm phần lớn.

100% đảng viên mới kết nạp được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản, rèn luyện phẩm chất đạo đức nên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Đảng ủy Khối đã thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định để chuyển Đảng chính thức đối với 154 đồng chí mới kết nạp...

Năm 2023, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các giải pháp để thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác xây dựng và phát triển đảng. Trong đó, nhiệm vụ phát triển đảng viên mới tiếp tục được Đảng bộ Khối phấn đấu đạt từ 3% trở lên theo yêu cầu của Trung ương và của tỉnh.