Để tổ chức đảng thêm vững mạnh

Hoàng Anh 09:39, 31/01/2023

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) ngay từ đầu năm; quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các hướng dẫn, quy định về công KTGS và kỷ luật đảng đến toàn bộ các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; nghiêm túc, khách quan, đúng nguyên tắc trong thi hành kỷ luật... Đó là những nét nổi bật trong công tác KTGS ở Đảng bộ huyện Định Hóa trong năm 2022. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Lãnh đạo, chuyên viên UBKT Huyện ủy Định Hóa nghiên cứu hồ sơ, trao đổi nghiệp vụ.
Lãnh đạo, chuyên viên UBKT Huyện ủy Định Hóa nghiên cứu hồ sơ, trao đổi nghiệp vụ.

Đồng chí Chu Thị Thúy Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Định Hóa, thông tin: Để hoạt động KTGS của Đảng đi vào nền nếp, ngay từ đầu năm, UBKT Huyện ủy đã tham mưu, triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp về KTGS, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh; xây dựng kế hoạch, chương trình KTGS; bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí đảng ủy viên, ủy viên UBKT đảng ủy cơ sở; giám sát việc thực hiện các kết luận sau KTGS; nghiêm túc, quyết liệt, khách quan, kết luận rõ ràng trong việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm cũng như kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng…

Cũng theo đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, để công tác TKGS đi vào thực chất, nghiêm túc thì việc quán triệt các văn bản, quy định của Đảng phải được chú trọng. Khi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nhận thức đúng, đủ về vai trò, tầm quan trọng của KTGS, ý thức trách nhiệm sẽ được nâng lên.

Bởi vậy, ngay từ đầu năm, UBKT Huyện ủy đã tham mưu, xây dựng kế hoạch; đồng thời thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn về công tác KTGS của Trung ương, của tỉnh đến các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Việc quán triệt, tuyên truyền cũng linh hoạt, đa dạng bằng nhiều hình thức, như: Thông qua hội nghị cán bộ chủ chốt, giao ban định kỳ, qua cuốn sổ tay chi bộ, các bản tin...

Bên cạnh đó, trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho cấp ủy sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của UBKT cho cả nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ đạo cấp ủy các cấp  bổ sung quy chế làm việc của UBKT của cấp mình.

UBKT tham mưu và xây dựng chương trình KTGS để tổ chức thực hiện, trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật đối với các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và UBKT đảng ủy cơ sở theo hình thức “cầm tay chỉ việc”.

Việc vừa kiểm tra, vừa hướng dẫn nghiệp vụ đã giúp các cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở thực hiện đúng quy trình các bước trong KTGS, giải quyết tố cáo, khiếu nại và thi hành kỷ luật trong Đảng. Các cuộc KTGS đều được thực hiện tại tổ chức đảng, chi bộ kết hợp KTGS trực tiếp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nên đạt hiệu quả cao.

Ngoài việc tham mưu, thực hiện chương trình KTGS của cấp ủy, UBKT Huyện ủy cũng tích cực, chủ động phối hớp với các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy tham mưu, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch KTGS thuộc lĩnh vực phụ trách. 

Nội dung các cuộc KTGS có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Sau KTGS đã chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên, từ đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Bằng việc thực hiện tốt các giải pháp nêu trên, trong năm qua, UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 01 cuộc kiểm tra đối với 04 tổ chức đảng và 08 đảng viên; giám sát chuyên đề 02 cuộc đối với 09 tổ chức đảng và 02 đảng viên; chỉ đạo đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở tiến hành 29 cuộc kiểm tra đối với 24 đảng viên và 155 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 53 tổ chức đảng và 02 đảng viên.

Riêng UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra đối với 19 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 41 tổ chức đảng và 41 đảng viên. UBKT đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra đối với 85 tổ chức đảng và 04 đảng viên. Trong đó tiến hành kiểm tra 04 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật 03 đảng viên.

Cũng qua công tác KTGS, các tổ chức đảng đã đề nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 27 đảng viên vi phạm.

Các cuộc KTGS ở Đảng bộ huyện Định Hóa được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định nên chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền; đúng nội dung, mức độ và hình thức kỷ luật theo quy định nên sau kỷ luật đảng viên chấp hành nghiêm túc quyết định, không có khiếu nại.

Công tác KTGS, kỷ luật trong Đảng đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ huyện. Trên tinh thần đó, toàn Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác này trong năm 2023 cũng như những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.