Phú Lương: Phấn đấu kết nạp đảng viên mới đạt trên 3%

Đức Thuận (Phú Lương) 07:25, 14/02/2023

Huyện ủy Phú Lương vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên năm 2023.

Năm 2023, Đảng bộ huyện Phú Lương phấn đấu kết nạp trên 170 đảng viên mới, đạt tỷ lệ trên 3%. Trong ảnh: Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Trường Tiểu học Dương Tự Minh. (Ảnh: T.L)

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng của huyện Phú Lương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Bình quân hàng năm, tỷ lệ đảng viên kết nạp mới đều đạt từ 2,5% trở lên so với tổng số đảng viên ở đầu nhiệm kỳ. Cụ thể, tăng từ 5.651 đảng viên (năm 2020) lên 5.851 đảng viên (tính đến hết  tháng 12/2022), trong đó đảng viên mới kết nạp là 422 đồng chí, chiếm 60,89% trong tổng số quần chúng ưu tú đã tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Về nhiệm vụ năm 2023, Đảng bộ huyện Phú Lương phấn đấu kết nạp trên 170 đảng viên mới, đạt tỷ lệ trên 3%.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, phân tích, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm trong tổ chức tạo nguồn và phát triển đảng viên thời gian qua. Từ đó có cơ sở để xây dựng kế hoạch, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên thời gian tới.

Theo kế hoạch đề ra, năm 2023, các chi, đảng bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện sẽ tăng cường các nhiệm vụ, giải pháp tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới đảm bảo về chỉ tiêu, số lượng và chất lượng; thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động trong lao động, sản xuất, học tập, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với các hình thức phong phú, đa dạng và có sức lan tỏa, thu hút quần chúng... Qua đó phát hiện những nhân tố mới để giới thiệu cho Đảng, góp phần thực hiện hiệu quả chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới của các đơn vị, địa phương.