Tạo nguồn phát triển đảng viên trong tổ chức công đoàn

Văn Hiến 09:09, 24/04/2023

Tỉnh Thái Nguyên đã, đang là địa phương phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Theo đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh được thành lập, hoạt động đã thu hút hàng chục nghìn lao động trẻ. Lực lượng lao động này lại trực tiếp tham gia sinh hoạt tại các công đoàn cơ sở. Do vậy, cấp ủy các cấp trong tỉnh đang triển khai đồng bộ một số giải pháp để đẩy mạnh phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng ở khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm lãnh đạo, chăm lo toàn diện đối với đội ngũ công nhân, người lao động...

Tổ chức đoàn thể của Công ty CP Thương mại Thái Hưng thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức đoàn thể của Công ty CP Thương mại Thái Hưng thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 9.000 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động, đóng tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, số doanh nghiệp, hợp tác xã có đảng viên và tổ chức đảng còn rất khiêm tốn.

Theo tổng hợp của Liên đoàn Lao động tỉnh, đến đầu năm 2023 mới có 94 doanh nghiệp thành lập được tổ chức công đoàn để phát triển đảng viên, thành lập được tổ chức đảng với tổng số 3.355 đảng viên. Trong đó, chỉ có 2 doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh có tổ chức cơ sở đảng; tỷ lệ đảng viên trong doanh nghiệp ở các khu công nghiệp chỉ chiếm 0,16% tổng số cán bộ, công nhân, người lao động.

Do vậy, số đoàn viên công đoàn được giáo dục, bồi dưởng để kết nạp vào Đảng hàng năm cũng không lớn. Cụ thể, trong 3 năm qua, các tổ chức công đoàn thuộc khối doanh nghiệp, hợp tác xã mới giới thiệu để cấp ủy xem xét, kết nạp 831 quần chúng ưu tú là công nhân lao động trực tiếp vào Đảng.

Ngoài những doanh nghiệp đã có tổ chức đảng, tổ chức công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác, trên địa bàn tỉnh hiện có 37 doanh nghiệp có từ 3 đảng viên trở lên với tổng số 629 đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Số đảng viên này đang sinh hoạt Đảng tại địa phương nơi cư trú. Đây là những đơn vị có nhiều điều kiện, cơ hội để thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên khi cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể ở địa phương dành nhiều sự quan tâm.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị bàn giải pháp phát triển Đảng trong doanh nghiệp do Tỉnh ủy tổ chức, đồng chí Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết: Trên địa bàn tỉnh hiện có 322 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, nhưng không phải tất cả tổ chức công đoàn này có đoàn viên là đảng viên.

Qua khảo sát tình hình tổ chức đảng và đảng viên tại các loại hình doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy lãnh đạo doanh nghiệp đồng thời là bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ luôn có sự quân tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đoàn thể giới thiệu hội viên, đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kiến thức về Đảng. Cùng đó là các nội dung hoạt động của chi bộ, cấp ủy đơn vị thống nhất, xuyên suốt, việc sinh hoạt Đảng thực hiện nề nếp, bảo đảm thời gian, chất lượng.

Ngược lại, các doanh nghiệp mà người đứng đầu không phải là đảng viên hoặc không trong cấp ủy thì chưa quan tâm, tạo nhiều điều kiện, cơ hội để tổ chức công đoàn và các đoàn thể khác hoạt động, giới thiệu hội viên, đoàn viên ưu tú để cấp có thẩm quyền xem xét kết nạp vào Đảng.

Người lao động tại các doanh nghiệp trong tỉnh hiến máu.
Người lao động tại các doanh nghiệp trong tỉnh hiến máu.

Còn khi tìm hiểu thực tế tại một số doanh nghiệp, hợp tác xã có tổ chức đảng, chúng tôi nhận được các ý kiến đánh giá rất tích cực của chủ doanh nghiệp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền người lao động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách hệ thống, bài bản, các tổ chức trong doanh nghiệp được phát huy vai trò rõ nét. Những lao động là đảng viên cũng có đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp khi nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, kết quả làm việc tốt.

Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI thấp, Liên đoàn Lao động tỉnh và ban tổ chức của 9 đảng bộ huyện, thành trong tỉnh đã xác định được một số vấn đề. Cụ thể, công nhân, người lao động từ tỉnh khác đến Thái Nguyên làm việc nên điều kiện sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn, thường xuyên thay đổi nơi làm việc. Cùng đó là nhiều công nhân trong tỉnh chưa quan tâm đến quyền lợi chính trị, chưa có động cơ phấn đấu vào Đảng.

Khó khăn hơn cả là một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức hết vai trò, vị trí của đảng viên và tổ chức đảng trong doanh nghiệp; một số cấp ủy chưa quan tâm tuyên truyền, thuyết phục, cảm hoá chủ doanh nghiệp, quần chúng đối với Đảng; một số cấp ủy địa phương chưa hướng dẫn thấu đáo quy trình, thủ tục, điều kiện thành lập tổ chức đảng ở những doanh nghiệp có nhu cầu thành lập tổ chức đảng.

Tại một số doanh nghiệp đã có tổ chức đảng thì phương thức hoạt động còn lúng túng, vai trò của các tổ chức đoàn thể tại doanh nghiệp còn mờ nhạt nên việc phát triển đảng viên chưa có sự đột phá.

Xác định rõ các nguyên nhân nên cấp ủy các cấp trong tỉnh đã yêu cầu thành lập, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn để tạo tiền đề thành lập tổ chức đảng, đoàn thể khác tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Đồng chí Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết thêm: Thời gian tới, chúng tôi xác định hoạt động công đoàn tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước để phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn. Từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong phát triển đảng viên trong công nhân. Chỉ tiêu mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất một đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp. Đồng thời tổ chức công đoàn tham mưu, phối hợp, hỗ trợ cấp uỷ Đảng phát triển tổ chức đảng. Ngay trong năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tham mưu với cấp ủy thành lập tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp đã có từ 3 đảng viên trở lên.

Để đạt được những mục tiêu trên, công đoàn các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, vận động, giáo dục đoàn viên, công nhân nâng cao trình độ, ý thức, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp, lao động cần cù, sáng tạo; giúp đoàn viên, người lao động có việc làm bền vững và cuộc sống tốt cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, người lao động, tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp nâng cao nhận thức về giai cấp, về Đảng, về chế độ; giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, kiến thức pháp luật, nâng cao bản lĩnh cho đoàn viên, người lao động sẽ có tác động ý nghĩa, toàn diện. Từ đó, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ có ý thức chính trị, có nhu cầu, động cơ được đứng trong hàng ngũ của Đảng.