Đại Từ: Kết nạp đảng viên mới vượt 3,02% kế hoạch

Thu Huyền 11:25, 08/12/2023

Từ đầu năm tới nay, Đảng bộ huyện Đại Từ kết nạp được 282 đảng viên mới, đạt 103,02% kế hoạch năm 2023, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên gần 9.700 người.    

Các học viên tham gia một lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại Trung tâm Chính trị huyện Đại Từ.
Các học viên tham gia một lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại Trung tâm Chính trị huyện Đại Từ.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho từng cơ sở đảng. Từ đó, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa chỉ tiêu kết nạp đảng viên đối với từng chi bộ; giao chi bộ phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú và cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục để quần chúng nhận thức đúng đắn về việc vào Đảng, từ đó nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Ngoài ra, Đảng bộ huyện cũng chú trọng thực hiện mục tiêu nâng cao tỷ lệ trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, phấn đấu đến cuối năm 2025, 100% trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên (hiện đạt 75%).

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Chính trị huyện Đại Từ đã tổ chức 6 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho khoảng 400 quần chúng ưu tú.