Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc thực hiện trách nhiệm công vụ

P.V 15:59, 30/10/2023

Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc thực hiện trách nhiệm công vụ.


Người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Ảnh: T.L
Người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Ảnh: T.L

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc quy định của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, chất lượng, tiến độ giải quyết công việc, thái độ phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan quản lý Nhà nước, được nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp đánh giá, ghi nhận.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm của một số cơ quan, đơn vị và một bộ phận CBCCVC trong các cơ quan hành chính Nhà nước; trong một số trường hợp, công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ, kịp thời; còn có trường hợp tham gia ý kiến chậm hoặc không có quan điểm, chính kiến rõ ràng..., ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai Công điện số 968/CĐ-TTg đến từng cơ quan, đơn vị, từng CBCCVC thuộc phạm vi quản lý. UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện kiểm tra công vụ; kịp thời tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý CBCCVC có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của CBCCVC, những việc CBCCVC không được làm; vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật khi thi hành công vụ...

UBND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; đồng thời xem xét, chỉ đạo, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên có nhiệm vụ quá hạn…